grachsdb

Podávať kresťanské pravdy v katechéze, vysvetľovať učenie Cirkvi, rozoberať aktuálne problémy v Kristovom svetle
( Presbyterorum ordinis 4)

Prijímanie Eucharistie na ruku

Taliansky originál pastoračnej smernice , včítane dolu preložených textov, sa nachádza tu. Preklad má informačný charakter. Text neprešiel jazykovou úpravou. Sv. Ambróz (339-397): Nie …