grachsdb

Sv. Augustín (354-430) patrí medzi najväčšie kresťanské i svetové osobnosti. Svojimi spismi ovplyvnil dejiny Európy a jeho myšlienky neprestávajú ani dnes inšpirovať. V čase keď už bol biskupom v severoafrickom meste Hypo a bol aj známou osobnosťou, obrátil sa na neho istý diakon z Kartága s prosbou, aby mu povedal ako má pripravovať záujemcov o vstup do Cirkvi . Augustín mu odpovedal v krátkom, ale veľmi obsažnom a zaujímavom spise, ktorý má názov O katechizácii začiatočníkov vo viere, latinsky: De catechizandis rudibus*

*Všetky diela sv. Augustína nájdeš na www. Augustinus.it – v angličtine, nemčine, taliančine, španielčine, francúzštine i latinčine 

Čo teda radí Augustín? Ako postupovať, čo predkladať záujemcom o vieru? Jeho odpoveď je, že treba začať s predstavením dejín, ktoré má svoj presný začiatok: Predstavenie dejín je kompletné vtedy, keď sa začína vetou: Na počiatku Boh stvoril nebo a zem a táto prezentácia pokračuje až po život Cirkvi v prítomnom čase. 

Kto chce byť kresťanom potrebuje porozumieť dejinám spásy, ale aj dejiny a život Cirkvi. Augustín však veľmi triezvo upresňuje ako sa má s katechumenmi preberať Písmo: Toto však neznamená, že musíme citovať verš po verši naspamäť, ako to niekto vie, celý Pentateuch a všetky knihy Sudcov a kráľovstiev, knihy Ezdrášove a celé evanjelium a celé Skutky apoštolov; nie je ani potrebné vyrozprávať vlastnými slovami všetky biblické knihy. Jednak to čas, ktorý máme k dispozícii  neumožňuje, a tiež, nie je to vôbec potrebné.

Augustín povzbudzuje odprezentovať hlavné línie dejín, poukázať na najúžasnejšie udalosti a na také state, ktoré sa dobre počúvajú. Tieto state sa nemajú len tak preletieť, treba im dať svoj čas. 

Po prezentácii dejín prichádza systematickejšia časť viery. Augustín ju popisuje týmito slovami: Keď sme ukončili prezentáciu dejín, je dôležité ohlásiť nádej vzkriesenia. Podľa schopností a síl tých, čo počúvajú i podľa času, ktorý máme k dispozícii, napriek falošným úškrnom neveriacich, je potrebné prejsť náuku o vzkriesení tela, o milostivom súde pre dobrých, o prísnosti voči zlým, o spravodlivosti tohto súdu. A po opísaní hrôz trestov, ktoré čakajú ničomníkov je potrebné hovoriť s veľkým zanietením a nadšením o kráľovstve spravodlivým a verných, o blaženosti. 

Kresťanská viera sa teda javí ako ponuka poznať všetko to, čo Boh urobil pre človeka. A to nachádzame v Písme. Kto otvorene počúva slovo a uverí, toho Boh privedie  k nádeji. Sila tejto nádeje sa opiera o lásku, celé Písmo o nej svedčí.  V takomto procese sa rodí kresťan, človek viery nádeje a lásky.

Musí sa však následne aj dozvedieť, že na tejto ceste sú ešte nebezpečenstvá a tienisté miesta, preto potrebuje dostať aj ponaučenie o tom, čo kresťan má v živote robiť a čomu sa vyhýbať. 

Na ceste prezentovania viery sa však vynárajú vždy otázky. Najmä pre človeka dnes, poznačeného moderným myslením a útekom do post-moderny. Preto sledujúc itinerár sv. Augustína budeme sa snažiť predstaviť tie FAQ* otázky viery

*FAQ = Frequently Asked Questions (Často kladené otázky)