grachsdb

Čítanie zo Skutkov Apoštolov Sk 2, 1-11

Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. I stŕpli a udivení vraveli: „Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kappadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozelyti, Kréťania i Arabi: počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch.“

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom 1 Kor 12, 3b-7. 12-13

Bratia, nik nemôže povedať: „Ježiš je Pán,“ iba ak v Duchu Svätom. Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.

Alebo

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Galaťanom Gal 5, 16-25

Bratia, žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete. Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet. Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme. 

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána Jn 15, 26-27; 16, 12-15

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.“

Prvé čítanie. Duch Svätý spôsobil, že ľudia rôznych jazykov začali vnímať veľké Božie skutky. Tento zázrak je potrebný aj dnes, stále v každej dobe. Počuli o Bohu v jazyku, v ktorom sa narodili. Božie posolstvo spásy bolo niečo, čo našlo ozvenu v ich srdci. Dnes sa toľko hovorí o tom, že by Cirkev mala zmeniť jazyk, aby bola zrozumiteľná ľuďom dnešných čias. Ale aj opak je pravdou: prosme viac Ducha, aby dnešní ľudia vo „svojom rodnom jazyku“porozumeli Božie skutky. Nech Duch je tlmočník. K tomu však potrebujeme viac pokory a viac lásky.

Druhé čítanie. Dostávame prejavy Ducha na všeobecný úžitok, píše sv. Pavol Korinťanom. Naučme sa stíchnuť a vnímať jeho vánok. Naučme sa počúvať a myslieť na dobro spoločenstva, v ktorom žijeme. Vtedy sa Duch prejaví. 

Evanjelium. Očakávajme toto svedectvo. Možno nám stále víri hlavou to, o čo sa máme snažiť, čo všetko by sme mali dokázať. Ježiš učeníkom veľmi jasne odkazuje: on príde, on vás naučí, on oslávi jeho samého. Žiaľ, nám často ide viac o našu slávu, o to, aby sme niečo dokázali. Kiež by nás tento sviatok naučil závislosti na Duchu. Tak veľmi ju potrebujeme.