grachsdb

Čítanie zo Skutkov Apoštolov Sk 4, 8-12

Peter, naplnený Duchom Svätým, povedal: „Vodcovia ľudu a starší! Ak nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok, vykonaný na chorom človekovi, ako sa tento uzdravil, nech je známe vám všetkým a všetkému izraelskému ľudu, že v mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych, stojí tento človek pred vami zdravý! On je kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, a on sa stal kameňom uholným. A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.“

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 1 Jn 3, 1-2

Milovaní, pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána Jn 10, 11-18

Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca.“

Prvé čítanie. Peter označuje zázračné uzdravenie ako vykonanie dobrého skutku. Keď vo svoje kázni v Kornéliovom dome (Sk 10) bude opisovať Ježišovo pozemský život týmito slovami: on chodil, dobre robil. Veľakrát máme predstavu, že kresťanstvo sa rozšírilo vďaka zázrakom. Tu si však môžeme všimnúť, že zázraky neboli oddelené od konania dobrého skutku. Za každým zázrakom by malo byť dobro a nikdy sa nesmie zabudnúť pôvodca a prameň zázraku. A tiež naopak: každé dobro vykonané v Ježišovom mene je zázrakom.  Kiež by sme boli vyšetrovaní pre dobré skutky. A kiež by sme vždy vedeli povedať, kde majú svoj pôvod. Lebo takto sa Ježiš stáva uholným kameňom, kameňom, ktorý drží pokope múry našej stavby, nášho domu. Iba vtedy bude pevný, odolá dažďom i vetru.

 

Druhé čítanie. Otec nám daroval lásku. Krásne píše sv. Augustín: Niet človeka, čo by nemiloval, len je otázka, čo miluje. Preto nás nik nebude nabádať, aby sme nemilovali, iba aby sme si volili, čo budeme milovať. Ale čo si vyvolíme, ak nebudeme najprv vyvolení? Veď ani nemilujeme, ak nie sme najprv milovaní. Počúvajte apoštola Jána: „My milujeme, pretože on prvý miloval nás.“ (porov. 1Jn 4,10) Skúmaj, ako to, že človek môže milovať Boha, a nenájdeš nič iné, iba to, že Boh skôr miloval jeho. Ten, ktorého milujeme, dal seba samého a dal aj to, aby sme mohli milovať. Čo nám to dal, aby sme mohli milovať? Počúvajte, ako jasne o tom hovorí skrze apoštola Pavla: „Božia láska je rozliata v našich srdciach.“ (Rim 5,5) Odkiaľ? Azda ju máme sami od seba? Nie. Odkiaľ teda? „Skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.“ (Rim 5,5) Prosme si, aby sme pocítili Božiu lásku a mohli na ňu odpovedať.

Evanjelium. Ježiš nás ubezpečuje o svojej láske. Avšak uprostred tejto lásky je vzájomné poznanie. Poznám svoje a moje poznajú mňa. Mnohokrát sme takí, že len chceme cítiť lásku, ale sme neochotní poznávať ju. Nemáme čas na modlitbu, nemá čas na čítanie Písma, nemáme čas na ticho. Nepočúvame jeho hlas. Kto je hluchý a uzatvorený, ten prejde popri láske a nevšimne si ju. Mnohí z nás pootvorili dvere, máme v sebe svetielko viery, ktorá nás priviedla sem. Ale aj pre nás je tu výzva: otvorme viac dvere nášho srdca, vojde viac svetla, lebo dlhé prebývanie v polotme nemusí mať dobré dôsledky. Možno práve preto zavrieme tie dvere celkom, lebo naša viera bez svetla lásky nás znechutí.