grachsdb

Čítanie z Knihy proroka Ezechiela Ez 2, 2-5

Vošiel do mňa duch, postavil ma na nohy a počul som toho, ktorý ku mne hovoril. Povedal mi: „Syn človeka, ja ťa posielam k Izraelovým synom, k odbojnému národu, ktorý sa vzbúril proti mne. Oni aj ich otcovia mi boli neverní až do tohoto dňa. Sú to synovia s bezočivou tvárou a zatvrdnutým srdcom. Ja ťa k nim posielam a povieš im: Toto hovorí Pán, Boh! A oni, či už ťa počúvnu alebo odmietnu – lebo je to odbojný dom –, nech vedia, že bol uprostred nich prorok.“

Čítanie z Druhého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom 2 Kor 12, 7b-10

Bratia, aby som sa nevyvyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, ktorý ma bije po tvári, aby som sa nevyvyšoval. Preto som tri razy prosil Pána, aby odstúpil odo mňa, ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka Mk 6, 1-6

Ježiš prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s ním. Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: „Skade to má tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami?! Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohoršovali sa na ňom. Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome.“ A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. A čudoval sa ich nevere. Potom chodil po okolitých dedinách a učil.

Prvé čítanie. Prorok Ezechiel patril medzi prvú vlnu deportovaných Židov. Bol kňazom, ale vo vyhnanstve, pri rieke Chobar, neďaleko Bagdadu, dostáva povolanie proroka. Jeho poslanie sa začína výčitkami a súdom, ktorý má adresovať národu. Ale dostáva hneď upozornenie, že jeho misia nebude ľahká a musí počítať aj s neúspechom, neprijatím. Stretne neverných, bezočivých ľudí so zatvrdnutým srdcom. Ako často by sme si priali, aby naše slová boli prijaté, úspešné. Ale jeden z veľkých pokrokov v duchovnom a apoštolskom živote spočíva práve v tom, že sme znameniami Boha a nie sme závislí na prijatí alebo neprijatí našej misie.

Druhé čítanie. Aj sv. Pavol cíti, že jeho život nie je len úspešná rozprávka. Sám zažil aj viaceré apoštolské neúspechy. Ale ani v duchovnom živote nebol akýmsi bezchybným majstrom. Musel tvrdo bojovať proti pýche, ktorá ohrozuje Božie dielo v nás. Prijať vlastné slabosti a obmedzenia. To je tiež vysoká škola duchovného života. V skúškovom období sú tieto predmety: dôvera, pokora, objatie kríža. 

Evanjelium. Ježiš túžil urobiť zázraky aj vo svojom meste, medzi svojimi. Avšak nedalo sa. lebo jeho krajania ho až príliš dobre poznali.

Kto vie, či aj okolo nás nie sú osoby, ktoré by mohli robiť zázraky, keby sme ich neposúdili pohŕdavými slovami. Lebo ich poznáme. Skúsme ich poznať lepšie, vnímať, čo hovoria. Aj toto je cesta k videniu zázrakov.