grachsdb

Čítanie zo Skutkov Apoštolov Sk 10, 25-26. 34-35. 44-48

Keď Peter prišiel do Cézarey, vyšiel mu v ústrety Kornélius, padol mu k nohám a poklonil sa. Ale Peter ho zdvihol a povedal mu: „Vstaň, aj ja som len človek.“ Vtedy Peter otvoril ústa a povedal: „Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Kým Peter toto hovoril, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali slovo. A veriaci z obriezky, čo prišli s Petrom, žasli, že sa dar Ducha Svätého vylial aj na pohanov, lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Vtedy Peter povedal: „Môže ešte niekto zabrániť, aby boli vodou pokrstení tí, čo dostali Ducha Svätého tak ako my?“ A rozkázal ich pokrstiť v mene Ježiša Krista. Potom ho prosili, aby u nich niekoľko dní zostal.

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 1 Jn 4, 7-10

Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána Jn 15, 9-17

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

Prvé čítanie. Peter prekonáva hranicu svojho židovstva a začína sa otvárať univerzálnosti Ježišovho evanjelia. Nielen tým, že všetci musia prejsť cez židovskú vieru. Duch Svätý sa priamo vylial na pohanov. Krst vody teda prichádza tam, kde Duch našiel svoje miesto. Aj my kresťania, ktorí sme sa stali menšinou tohto veľkého sveta, máme za úlohu patriť Kristovi s odhodlaním Petra a vnímať pôsobenie Ducha. Hľadať tých, ktorí sa boja Boha a konajú spravodlivo. Lebo až príliš často sa povrchne zneužíva rétorika o tom, že evanjelizovať znamená akceptovať všetkých takí akí sú. A už ni nie je reč o krste a začlenení sa do spoločenstva pokrstených, do Cirkvi. Pohľadajme okolo seba Kornéliou dnešných čias a prosme si svetlo a silu Petrovej viery, prosme si, aby naše slovo k našim priateľom a známym bolo Božím slovom, pri ktorom Duch pôsobí. A nech nám nechýba odvaha pozývať ich do spoločenstva Cirkvi.

Druhé čítanie. Milovaní, milujte sa. Raz mi jeden spolubrat povedal, že tieto slová v úvode do bratských modlitieb sa mu zdajú také príliš nadsadené. Prečo by mal hovoriť bratom milovaní? Vtedy mi to tak prišlo: veď to, že sú „milovaní“ bratia, to nie je naša záležitosť. To je Božia záležitosť. A ako veľmi potrebujeme vedieť, že bratia i sestry, všetci sme milovaní.

Evanjelium. Ježiš nás pozýva prejsť od postoja sluhov do postoja priateľov. V časoch, keď svet delil na pánov a sluhov sa to nezriedka aj stávalo. Sluhovia sa stávali aj priateľmi svojich pánov. Je tak veľmi potrebné, aby sme sa naučili byť Ježišovými priateľmi. Isto aj sluha sa spasí, ak je verný, ale pozývajme kresťanov okolo nás, aby sa stali priateľmi Ježišovými. Svet viac uverí priateľom ako sluhom.

Ježiš nám povedal všetko. Niekto by si možno mohol pomyslieť na toľko tajomstiev, ktoré zostávajú nedostupné, ba niektoré aj pohoršlivé. A predsa, Písmo hovorí: povedal som vám všetko. Otec vás miluje, poslal to najdrahšie čo mal – svojho Syna, aby cez neho ukázal ako veľmi nás miluje. To je všetko. A blažený je ten, kto cez toto všetko pozerá všetko ostatné. Lebo na všetko na svete sa máme pozerať cez očami Božej lásky, ktorá prišla, zjavila sa, bola tu s nami, je tu s nami. Aká škoda, že mnohí si berú hublove teleskopy, iní zase mikroskopy a iní zase tmavé okuliare. Isto potom je svet iný. A obviňuje nás, že nechceme tieto pokrokové prostriedky. Môžeme však cez teleskop alebo mikroskop vidieť ľudskú tvár? Môžeme nimi objaviť lásku?