grachsdb

Čítanie zo Skutkov Apoštolov Sk 1, 15-17. 20a. 20d-26

V tých dňoch vstal Peter uprostred bratov – bolo tam zhromaždených asi stodvadsať ľudí – a povedal: „Bratia, muselo sa splniť Písmo, kde predpovedal Duch Svätý ústami Dávida o Judášovi, ktorý bol vodcom tých, čo zajali Ježiša; patril do nášho počtu a dostal podiel na tej istej službe. Lebo v knihe Žalmov je napísané: ‚Jeho úrad nech prevezme iný.‘ Treba teda, aby sa z týchto mužov, čo boli s nami celý čas, keď medzi nami žil Pán Ježiš, počnúc Jánovým krstom až do dňa, keď bol od nás vzatý, aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania.“ A tak postavili dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš, s prímením Justus, a Mateja. A modlili sa: „Pane, ty poznáš srdcia všetkých ľudí; ukáž, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil, aby zaujal miesto v tejto službe a apoštoláte, ktorým sa Judáš spreneveril, aby odišiel na svoje miesto.“ Potom im dali lósy a lós padol na Mateja. I pripočítali ho k jedenástim apoštolom.

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 1 Jn 4, 11-16

Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu. A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. 

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána Jn 17, 11b-19

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť – a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde.“

Prvé čítanie. Stodvadsať ľudí reprezentuje 12 x 10. Základ Ježišovho spoločenstva sú Dvanásti. Preto aj úsilie Petra smeruje sem. Zbor, z ktorého sa stratil Judáš, musí byť doplnený. Úrady v Cirkvi, od tých najvyšších, sa majú dávať podľa srdca, ktoré pozná Boh. Táto stať nás odvoláva na voľbu kráľa Dávida, pri ktorej sa musel aj Samuel naučiť hľadieť na srdce človeka, nie na vonkajší výzor. Zhromaždenie teda odovzdalo všetko do rúk Pána skrze losovanie. To bol spôsob, ako nachať voľbu na Pána. My niekedy pri našich výberoch hľadíme len na schopnosti a na dojem. A predsa je tak dôležité Pánove rozhodnutie. Začnime sa viac pozerať na srdce človeka, a predovšetkým – zverme tento pohľad aj Bohu, lebo on tam vidí lepšie, on tam vidí s láskou. A ak sa takto naučíme vidieť človeka, ľahšie sa nám bude prijímať ho na tom mieste, kde ho Boh chce mať.

Druhé čítanie. Boha nikto nikdy nevidel, ale jeho Syna sme videli. Aké je to smutné, keď toto svedectvo celkom ustúpi filozofii. Filozofia nám môže v mnohom pomôcť, ale aká škoda, keď sa zo slúžky stala pani. Naša cesta je vyznávať a ostávať v Bohu a vidieť Boha v nás. Keď však spoznávame náboženstvo a nie lásku tak potom musíme „hrdinsky“ prehlasovať ťažkosti „reálneho“ života. Veriaci plný lásky má ťažkosti, ale má aj dôvody srdca, ktoré rozum nepozná. Niekto nám to môže vyčítať. Ale našou odpoveďou je ponúknuť mu zvesť a svedectvo, že je milovaný.

Evanjelium. Áno, vždy zostane rozpor medzi svetom a vierou. Harmonizácia viery so svetom je užitočná, ale len do istej miery. Ak nie je sprevádzaná vedomím, že viera musí nájsť vo svete aj pohŕdanie a odpor – tak sme zdevalvovali Ježišove slová, ba aj jeho život. My nemáme v rukách pravdu vysvetlenia, ale pravdu lásky, ktorá sa ukazuje ako odmietnutá a ukrižovaná. A predsa víťazná. Kiež nás Pán zachová vo svete posvätených pravdou. Aby sme sa nečudovali, že svet nie je na našej strane, keď sa usilujeme o dobro. Je však toto naše dobro plné úplnej radosti z toho, že Ježiš odišiel k Otcovi? Áno, prešiel tam cez smrť, ale videli sme ho odchádzať živého. A túto radosť nám nikto a nič nesmie vziať.