grachsdb

Čítanie zo Skutkov Apoštolov Sk 9, 26-31

 Keď Šavol prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa spojiť s učeníkmi, ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že je učeníkom. Tu sa ho ujal Barnabáš, zaviedol ho k apoštolom a porozprával im, ako na ceste videl Pána a že s ním hovoril a ako smelo si v Damasku počínal v Ježišovom mene. A žil s nimi v Jeruzaleme a smelo si počínal v Pánovom mene. Rozprával a prel sa aj s Helenistami a oni ho chceli zabiť. Keď sa to dozvedeli bratia, zaviedli ho do Cézarey a poslali do Tarzu. A Cirkev mala pokoj po celej Judei, Galilei a Samárii; upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom a rástla v úteche Svätého Ducha.

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 1 Jn 3, 18-24

Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. Podľa toho poznáme, že sme z pravdy, a upokojíme si pred ním srdce. Lebo keby nám srdce niečo vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru k Bohu a dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči. A toto je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali jeden druhého, ako nám prikázal. Kto zachováva jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. A že v nás ostáva, poznáme z Ducha, ktorého nám dal.

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána Jn 15, 1-8

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“

Prvé čítanie. Sv. Lukáš nás v tejto stati informuje o tom, že Pavol to nemal po svojom obrátení ľahké. Bolo to aj logické, obrátenie sa takého nepriateľa zaváňalo podozrením, či sa nejedná o nejakú novú lesť. Našťastie pre Pavla, ujal sa ho Barnabáš, významná osobnosť prvých rokov kresťanstva v Jeruzaleme. Potom sa zase Pavol dostáva do prudkých sporov  s Helenistami. Ale napokon,  Sv. Pavol je nám tu veľkým príkladom. Plný smelosti a horlivosti, nedal sa svojou horlivosťou zotročiť. Vďaka svojej pokore prijíma bratov, ktorí nad ním bdeli a poslúchne ich a odíde do  vzdialeného Tarzu, do svojho rodného mesta. My žiaľ, často stretávame horlivých kresťanov, tak silno veriacich, že im už nikto nemôže nič ani povedať. Je to smutné, keď horlivosť pochová pokoru. Pavol nič nezmeškal, jeho horlivosť bude ešte väčšia, ale bude to horlivosť posvätená pokornou poslušnosťou Bohu. Nezabúdajme však, že poslušnosť Bohu sa začína poslušnosťou tých, ktorí nad nami bdejú.

Druhé čítanie. Sv. Ján veľa píše o láske Božej, a keď hovorí o našej láske k nemu, dáva toto významné upozornenie: nielen slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou sa miluje. Je to prehĺbená ozvena Ježišovej požiadavky: nie ten, kto mi hovorí Pane, Pane, ale ten, kto plní vôľu nebeského Otca (Mt7,21). My sme naozaj stvorenia, ktoré tak silno myslia, že sa im zdá, že sú v poriadku. Realita vzťahov nás však vytrháva z tohto blaženého, ale nebezpečného presvedčenia. Rob skutky a prijímaj pravdu a ži pravdu. Prijímať pravdu znamená prijímať udalosti a osoby okolo nás, konať pravdu znamená konať podľa evanjelia napriek tomu všetkému. Ani dobro by nás nemalo učičíkať, ani zlo znechutiť. Naším úsilím by malo byť milovať, v prvom prípade dobra – čistejšie, v druhom prípade zla – odvážnejšie. Aby pravda evanjelia žiarila vo všetkom.

Evanjelium. Ježišove slová sú adresované jeho najbližším, teda nám, ktorí rozumieme. Je zaujímavé vidieť, že toto evanjelium často spomína drámu Ježišových učeníkov, ktorí aj veria a aj prestávajú veriť. V tomto je evanjelista Ján naozaj veľmi tvrdý a rázny, v príklade uzdraveného, ktorý ho zradí, v šiestej kapitole, kde nasýtení neveria a aj inde.

Tu nám zase pripomína, že existujú ratolesti, ktoré sú na ňom, ale neprinášajú ovocie. Tu sa veru môžeme často nájsť. Úlohou učeníka je zostať. Zostať v Ježišovi. Och ako ťažko sa niekedy hovorí ľuďom o tom, že viera, to nie je len vedomosť a vnútorné prijatie nejakých výrokov. Že je to osobné spojenie. A zatiaľ, čo to píšem alebo hovorím, zase to prichádza k nim ako súbor viet. Kedy to budeme vedieť povedať tak, aby to druhí pocítili? Nuž nezávisí to len od nás, ale, ak my, čo chceme hovoriť, nie sme v Kristovi – šanca je ešte menšia. Ježišu zmiluj sa nad svojimi ratolesťami, ktoré chcú iným hovoriť, aby ostali v tebe a pomôž im, aby predovšetkým oni zostávali v Tebe. Ak to opravdivo prežijú, azda budú vedieť hovoriť tak, že aj iní to zažijú, aké je krásne pestovať vnútorný život s Tebou.