grachsdb

Rozprava Kristovho utrpenia nám ponúka mnohé vzácne ponaučenia. Predovšetkým nám ukazuje slabosť Ježišových učeníkov. Už počas Ježišovho života nerozumejú naplno Ježišove učenie o jeho utrpení. Neboli schopní prijať , že by niečo takého malo očakávať ich učiteľa. Mnohí z nich ho opustili a niektorí ho aj úplne zapreli. Toto nás môže priviesť k  úvahe o našej slabosti a o situáciách, keď nevieme naplno prijať Božiu vôľu v našom živote. 

Avšak to, čo je ešte výraznejšie v tejto rozprave je Kristova láska, ktorá sa ukazuje silnejšia a vytrvalejšia než neporozumenie, opustenie a zrada tých najbližších. Napriek tomu, že ho učeníci opustili, Ježiš ich neprestáva milovať. Miluje ich až do konca, aj na kríži, kde dáva svoj život za nich. Táto láska bez ohraničenia a bez podmienok je základné ponaučenie, ktoré by sme mali prijať a uviesť ho do nášho kresťanského života

 Kristove utrpenie nás pozýva uvažovať nad našou neschopnosťou porozumieť a prijať, nad našou slabosťou a predovšetkým nás tlačí k tomu, aby sme objali Božiu lásku, ktorá sa zjavuje v Kristovi. Aj my sa musíme naučiť milovať bez hraníc, odpúšťať, vytrvať vo viere napriek ťažkostiam a pokušeniam, ktoré stretávame na našej životnej ceste.

Týmto spôsobom môžeme žiť náš kresťanský život ako nasledovanie Kristovho príkladu a svedčiť o ňom vo svete.