grachsdb

Čítanie z Prvej knihy Samuelovej1 Sam 3, 3b-10. 19

Samuel spal v Pánovom chráme, kde bola Božia archa. Tu Pán zavolal Samuela a on odpovedal: „Tu som.“ Pribehol k Helimu a vravel: „Tu som, volal si ma.“ On odvetil: „Nevolal som ťa. Choď spať!“ Odišiel teda a spal ďalej. Pán znova zavolal Samuela. Samuel vstal, šiel k Helimu a vravel: „Tu som, volal si ma.“ On odpovedal: „Nevolal som ťa, syn môj. Choď spať!“ Samuel totiž ešte nepoznal Pána, ešte sa mu nezjavilo Pánovo slovo. Pán zavolal Samuela znova, tretí raz. On vstal, šiel k Helimu a vravel: „Tu som, volal si ma.“ Vtedy Heli pochopil, že chlapca volá Pán, preto povedal Samuelovi: „Choď spať a ak ťa znova bude volať, povedz: ‚Hovor, Pane, tvoj sluha počúva.‘“ Samuel teda odišiel a spal na svojom mieste. Pán prišiel, zastal si a volal ako predtým: „Samuel, Samuel!“ A Samuel povedal: „Hovor, tvoj sluha počúva.“ Samuel rástol a Pán bol s ním. Ani jedno jeho slovo nepadlo na zem.

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20

Bratia, telo nie je na smilstvo, lež pre Pána a Pán pre telo. A Boh aj Pána vzkriesil a vzkriesi aj nás svojou mocou. Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi? Ale kto sa spája s Pánom, je s ním jeden Duch. Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána Jn 1, 35-42

Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?“ Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.

Prvé čítanie. Rozprávanie o Samuelovom stretnutí sa s Pánom zostáva aktuálne a v dnešných časoch. Koľko kresťanov aj dnes počuje vysloviť svoje meno, žije blízko Boha  – ako Samuel vedľa archy – a predsa ešte u nich neprišlo k osobnému stretnutiu sa s Pánom. A hoci Samuelov príbeh sa zdá taký jedinečný, výnimočný, predsa má aj svoje univerzálne posolstvo pre všetkých veriacich: usilujte sa rozoznať Pánov hlas osobne, nevzdávajte to v modlitbe. Pán vyslovuje vaše meno viac krát a trpezlivo čaká, kým sa konečne nastavíme tak, aby mohol povedať niečo konkrétne. A úryvok nám hovorí aj konkrétny postoj: postavme sa pred Boha ako sluhovia, zatúžme, aby sa v našom živote diala jeho vôľa a my, aby sme mohli plniť to, čo od nás očakáva. Postava Heliho nás upozorňuje na to, aby sme hľadali medzi ľuďmi tých, ktorí by nám mohli pomôcť otvoriť sa Bohu a mať s ním taký osobný kontakt. 

Druhé čítanie. Sv. Pavol vo svojom liste rieši morálne problematiky Korintských kresťanov. Oni uverili, ale prostredie, v ktorom žili bolo silné. Niektorí kresťania sa vrátili k tomu, že žili voľne v sexuálnej oblasti a chceli si to aj nejakým spôsobom ospravedlniť. Opierali sa o kresťanskú slobodu, ktorá napr. povoľovala jesť aj mäso obetované modlám. Pavol učil, že to neškodí. A oni toto chceli aplikovať aj na oblasť sexuality: aj tu, kto je silný, tomu to neškodí. Potom tiež mali aj istý filozofický postoj, v ktorom sa im videlo, že oblasť ducha a oblasť tela nesúviasia. Sv. Pavol však učí rázne a hlboko. Je rozdiel v akej oblasti aplikujeme slobodu. V telesnej sexuálnej oblasti nie, lebo tá niečím posvätným. Aj Kristus vyhlásil všetky jedlá za čisté, ale v telesnej oblasti prehlásil, že aj hriešny pohľad je cudzoložstvo v srdci. Dnešný svet a mnohí kresťania spolu s ním sa „oslobodil“ v oblasti telesnosti. Veď „čo je na tom také zlé“. Pavol jasne hovorí: Tvoje telo je súčasťou Kristovho tela. Tvoja duša, tak silne spojená s telom, je chrámom Ducha svätého. Voľný sexuálny život a kresťanský život sa nedá zlúčiť. To je evanjelium a náuka apoštola Pavla. Sme pozvaní objaviť čistotu, zdržanlivosť ako cestu viery. Alebo si budeme hľadať dôvody a hrdé povýšené postoje tak ako Korinťania? Aj v tejto oblasti je potrebné, aby sme viedli ľudí, najmä mladých k pravde. A zvlášť, aby sme im vysvetlili, ako draho boli vykúpení. Lebo len moralizovať nestačí. 

Evanjelium. Evanjelista Ján neposlal svojich učeníkov za Ježišom. Len im povedal kto je. Označil ho ako Božieho baránka. Vzbudil v nich zvedavosť. Ten tajomný človek, ktorí prešiel okolo nich bol označený za osloboditeľa Izraela. Baránok Boží – ten obetovaný Bohu namiesto Izáka, ten, ktorého krv na verajách domov ochránila prvorodených. Evanjelium nám takto komunikuje, že do života viery patrí zvedavosť, túžba, hľadanie. To sú tie prvé kroky. Potom nasleduje dialóg, ktorý otvára Ježiš. Pýta sa: Čo hľadáte? Táto otázka je večne aktuálna, pre každého kresťana i človeka. Sme pozvaní položiť si ju aj my. Odpovede sa môžu rôzniť. Sú ľudia, ktorí hľadajú len seba, svoj blahobyt, unášaní úplne starosťami a túžbami tohto sveta. Sú však aj kresťania, veľmi aktívni vo veciach viery a života Cirkvi. A aj oni potrebujú počuť túto otázku, lebo aj veľká starosť o veci súvisiace s vierou sa môže stať niečím, čo nám neumožní nájsť to podstatné. Učeníci odpovedajú na otázku otázkou: kde bývaš? Mohli by sme povedať: kde sa dá byť s tebou, kde je možné byť v tvojej prítomnosti, v tvojom spoločenstve. Byť s Ježišom, to by sme mali hľadať. Prijmime jeho pozvanie, vydajme sa na cestu kráčania za ním. Uvažujme o tom, ako žiť v spoločenstve s ním, ako zostať v spojení s ním aj počas našich dní. Nevadí, že v nich je toľko starostí i našich slabostí. Lebo ak nebudeme hľadať Jeho, všetko to, čo nás trápi zostane. Možno bude dočasne vyplnené nejakým pozemským pocitom úspechu. V každom prípade by mala byť v nás zvedavosť, ktorú môžeme sformulovať do tejto otázky: Aké by mohli byť moje všedné dni, keby som v nich bol viac spojený s Ním? Už nám len zostáva vytvoriť si program ako to dosiahnuť. A tu znovu treba porozmýšľať nad postavou Heliho z prvého čítania. Kto nám poradí, ako vstúpiť do spoločenstva s Ježišom? Hľadaj tradíciu, hľadaj životy svätých. Tam nájdeš cestu.